BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. I ett aktiebolag som NOTE fördelas styrning, ledning och kontroll mellan aktieägarna, styrelsen, verkställande direktören och företagsledningen.

De regelverk som tillämpas för styrning och kontroll av NOTE är i huvudsak den svenska aktiebolagslagen, gällande regler för aktiemarknadsbolag, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), andra lagar och förordningar samt interna riktlinjer och policys.

BOLAGSORDNING

Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman och innehåller ett antal obligatoriska uppgifter av mer grundläggande natur i enlighet med gällande lagstiftning. Beslut om ändring av bolagsordningen fattas på ordinarie eller extra bolagsstämma.

Note_Torsby_okt_18_6Y7B6822_small_PP_web

BOLAGSSTÄMMA

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. Aktieägare som vill delta på bolagsstämma, personligen eller via ombud, skall vara upptagna i aktieboken fem vardagar före stämman samt göra en anmälan till bolaget enligt kallelse. Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering samt via bolagets hemsida.

Årsstämman (ordinarie bolagsstämman) i NOTE hålls under första halvåret varje år. Tid och ort för stämman offentliggörs senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Kallelse till årsstämman offentliggörs tidigast sex och senast fyra veckor före årsstämman.

På årsstämman beslutar aktieägarna bland annat om val av styrelse och i förekommande fall revisorer, hur valberedningen ska utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det gångna året. Beslut fattas även om fastställelse av de finansiella rapporterna, disposition av vinstmedel, arvode för styrelsen och revisorerna samt riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

Styrelse

Till-web_TQ0A7527_Note_Styrelse_Johan_SKUGG_170x124

JOHAN HAGBERG

Ordförande
Invald: 2017.
Född: 1971.
Utbildning: Nationalekonom och matematiker.
Huvudsaklig sysselsättning: Investerare.
Andra styrelseuppdrag: Inga.
Arbetslivserfarenhet: Tidigare matematiklärare, entreprenör inom nöjesindustrin samt kulturproducent inom ABF Stockholm.
Innehav av aktier i NOTE*: 7 080 611
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej.
Styrelse-Kjell-Åke-Andersson-ledamot-170x124

KJELL-ÅKE ANDERSSON

Ledamot
Invald: 2010.
Född: 1946.
Utbildning: Civilingenjör.
Huvudsaklig sysselsättning: Styrelsearbete och konsulting inom företagsledning.
Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Cervitrol AB och Domitech AB. Ledamot i Mekatronik Konsult i Lund AB.
Arbetslivserfarenhet: 45 år inom industrin, varav drygt 35 år inom EMS-branschen. Olika befattningar, bland annat som utvecklingsingenjör, produktionschef och vd, inom bland annat Electrolux och NOTE.
Innehav av aktier i NOTE*: 760 000
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.
Anna_TQ0A1819_SKUGG

ANNA BELFRAGE

Ledamot
Invald: 2019.
Född: 1962.
Utbildning: Civilekonom.
Huvudsaklig sysselsättning: Diverse styrelseuppdrag samt finansiell konsult.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Ellevio AB, Isofol AB, Mycronic AB och Serneke AB.
Arbetslivserfarenhet: Bred erfarenhet inom ekonomi och industriell verksamhet. Har bland annat varit CFO på ABS Group, Beijer Electronics Group och Södra Skogsägarna.
Innehav av aktier i NOTE*: 0
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.
kai_note_styrelse-0492_Skugg

KAJ FALKENLUND

Ledamot
Invald: 2019.
Född: 1958.
Utbildning: Universitetsstudier i ämnen så som matematik, fysik och mekanik.
Huvudsaklig sysselsättning: COO/Deputy CEO på SkulFlex Holding AB.
Andra styrelseuppdrag: Styrelsesuppleant i SVETAK.
Arbetslivserfarenhet: Elva år som CEO på Skultuna Flexible AB. Lång erfarenhet som Global VP inom Supply Management, närmast från ABB.
Innehav av aktier i NOTE*: 1 675
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.
Bahare_5R3A0242_skuggning_PPoint_etc-170x124

BAHARE HEDERSTIERNA

Ledamot
Invald: 2015.
Född: 1981.
Utbildning: Civilekonom.
Huvudsaklig sysselsättning: Vice President Global Sales på Knorr Bremse GmbH.
Andra styrelseuppdrag: Inga.
Arbetslivserfarenhet: Femton år inom inköp och supply chain i fordonsindustrin. Bred erfarenhet från olika globala inköpschefsroller på Volvo Cars och Volvo Trucks, närmast som ansvarig för strategiskt elektronik inköp på Knorr Bremse GmbH.
Innehav av aktier i NOTE*: 5 000
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.
Klas_TQ0A1664_skugg

CLAES MELLGREN

Ledamot
Invald: 2019.
Född: 1959.
Utbildning: Civilingenjör.
Huvudsaklig sysselsättning: Affärsängel och styrelsearbete.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i AQ Group (Nasdaq Mid Cap) och Automation Region.
Arbetslivserfarenhet: Grundare av AQ Group och var mellan 2010 och 2018 även koncernchef för bolaget. Tidigare verksam som produktions- logistik- och platschef vid olika ABB enheter i Västerås.
Innehav av aktier i NOTE*: 722 000
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.
Charlotte_TQ0A1706._SKUGG

CHARLOTTE STJERNGREN

Ledamot
Invald: 2019.
Född: 1976.
Utbildning: Civilekonom DHS och jur.kand.
Huvudsaklig sysselsättning: Delägare och rådgivare inom investerarrelationer på Cord Communications.
Andra styrelseuppdrag: Inga.
Arbetslivserfarenhet: Över tio års erfarenhet som finansanalytiker på investmentbanken Carnegie, inriktning telekom, IT och småbolag. Bred erfarenhet som ekonomijournalist, närmast som chefredaktör på ekonomikanalen EFN.
Innehav av aktier i NOTE*: 8 041
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

ARBETSTAGARREPRESENTANTER

Christoffer_TQ0A5075_head_SKUGG_170x124

CHRISTOFFER SKOGH

Ledamot, arbetstagarrepresentant Unionen.
Utsedd: 2017.
Född: 1975.
Utbildning: Gymnasium, inriktning samhällsvetenskap.
Uppdrag: Sales Manager & Vice President på NOTE Norrtelje.
Innehav av aktier i NOTE*: 100
Johan_TQ0A5325_head_SKUGG_170x124

JOHAN LANTZ

Suppleant, arbetstagarrepresentant Unionen.
Utsedd: 2017.
Född: 1972.
Utbildning: Civilekonom.
Uppdrag: Business Development Manager i NOTE.
Innehav av aktier i NOTE*: 0

* Per 2020-02-28, inkluderar eventuellt innehav av närstående fysiska eller juridiska personer och redovisas enligt marknadsmissbruksförordningen.
** Köpoptioner utställda av Creades AB.
*** Teckningsoptioner.

STYRELSENS ARBETE

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Styrelsen ska enligt bolagsordningen utgöras av lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen består av sju ledamöter och har en allsidig sammansättning av branschkunskap och kompetens från styrelsearbete och ledning av börsnoterade företag samt finansiering, redovisning, strukturförändringar samt försäljning och strategiskt inköp.

De anställda har utsett en ledamot och en suppleant till styrelsen. Bolagets finansdirektör deltar vid styrelsemötena och fungerar som styrelsens sekreterare.

STYRELSENS UPPDRAG OCH ANSVAR

Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter. Styrelsen bedömer fortlöpande koncernens ekonomiska situation samt fastställer budget och årsbokslut. Vidare ansvarar styrelsen för utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom planer och mål, beslut om förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar, tillsättningar av och ersättningar till vd och ledande befattningshavare samt löpande uppföljning av verksamheten.

Styrelsen fastställer årligen attestinstruktion, finanspolicy, instruktion för den ekonomiska rapporteringen och för styrelsen samt en arbetsordning som tillsammans med vd-instruktionen bland annat reglerar arbetsfördelningen mellan styrelse och vd. Styrelseordföranden leder styrelsens arbete och ser till att det sköts i enlighet med svensk aktiebolagslag, gällande regler för aktiemarknadsbolag, inklusive Koden, samt andra lagar och förordningar. Dessutom ansvarar ordföranden för den löpande kontakten med koncernledningen samt för att följa upp att styrelsens beslut verkställs på lämpligt sätt.

Styrelsens arbete utvärderas årligen genom en enkät som sammanställs och redovisas för styrelsen och valberedningen.

STYRELSENS ARBETE 2019

Vid varje ordinarie styrelsemöte sker en genomgång av verksamheten, koncernens resultat och finansiella ställning samt utsikter för resten av året. Styrelsen tar därtill ställning i frågor av övergripande karaktär såsom bolagets strategi, marknadsföring och försäljning, finansiering, budget och långsiktiga verksamhetsplanering.

Styrelsen har under året haft sex protokollförda styrelsemöten. Tjänstemän i bolaget har deltagit i styrelsens möten som föredragande. Bolagets revisorer har deltagit vid ett styrelsemöte under året.

REVISIONSUTSKOTT

Revisionsutskottets ledamöter utses vid det konstituerande styrelsemötet för ett år i taget. Huvuduppgiften för revisionsutskottet är att förbereda ärenden för styrelsens beslut. Revisionsutskottet har inte självständigt någon beslutanderätt. Rapportering till styrelsen av frågor som behandlats vid revisionsutskottets möten sker antingen skriftligen eller muntligen vid efterföljande styrelsemöte.

Revisionsutskottet har sedan årsstämman i april 2019 bestått av Anna Belfrage och Charlotte Stjerngren. Innan dess bestod revisionsutskottet av Anna Belfrage och Kjell-Åke Andersson.

Revisionsutskottets uppgifter är att: 

 • Arbeta med kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen.
 • Diskutera revision och synen på bolagets risker med revisorn.
 • Följa upp de externa revisorernas granskningar samt utvärdera deras arbete.
 • Fastställa riktlinjer för tjänster utöver revision som bolaget får upphandla från revisorn.
 • Biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvodering.
 • Säkerställa att bolaget har system för intern kontroll.

Revisionsutskottet har ett nära och regelbundet samarbete med koncernens centrala ekonomifunktion gällande intern och extern rapportering av finansiell information. Vidare finns ett utvecklat samarbete i frågor som intern kontroll, val och utvärdering av redovisningsprinciper och -modeller.

Under verksamhetsåret 2019 har revisionsutskottet följt upp efterlevnaden av antagna riktlinjer. Utskottet har haft tre möten, där bolagets revisorer deltagit. På dessa möten har redovisningsfrågor och intern kontroll diskuterats. Revisorernas skriftliga rapporter har efter genomgång och kommentarer från bolaget tillställts hela styrelsen.

Följande huvudfrågor har hanterats:

 • Uppföljning av revisorns rapportering av bokslut och löpande granskningar.
 • Utvärdering av revisorns insatser under året.
 • Uppföljning av internkontrollfunktionens granskning under året. Fokusområden har varit värdering av lager, kundfordringar och goodwill samt revisionen av utländska dotterbolag.

ERSÄTTNINGSUTSKOTT

Ersättningsutskottets ledamöter utses vid det konstituerande styrelsemötet för ett år i taget. Sedan det senaste konstituerande styrelsemötet utgörs ersättningsutskottet av Johan Hagberg och Bahare Hederstierna.

Ersättningsutskottets uppgifter är att:

 • Bereda beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen.
 • Följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för koncernledningen, dotterbolagscheferna och andra nyckelpersoner.
 • Följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattar beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och -nivåer i bolaget.

Under verksamhetsåret har styrelsen diskuterat ersättningsfrågor och följt upp efterlevnaden av antagna riktlinjer. Följande huvudfrågor har hanterats:

 • Utvärdering och godkännande av ersättningsmodell för koncernledningen.
 • Fastställande av det lönsamhetsbaserade, rörliga ersättningsprogram för koncernledningen, dotterbolagschefer och andra nyckelpersoner, som löpte under 2019.

Ersättningsutskottet har efter utvärderingar konstaterat att:

 • NOTE följer de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman 2019 fattade beslut om.
 • Gällande ersättningsmodell och -nivåer är rimliga mot bakgrund av bolagets verksamhet.
 • Ersättningen enligt det lönsamhetsbaserade, rörliga ersättningsprogram som löpte under 2019 för koncernledningen, dotterbolagscheferna och andra nyckelpersoner uppgick till 2,6 MSEK.

ERSÄTTNINGAR

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och medlemmar av NOTE ABs ledningsgrupp.

Årsstämman 2019 beslutade om följande riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare:

Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområde, erfarenhet samt prestation och omprövas varje år. Rörlig ersättning är beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål och kan högst uppgå till 100 procent av den fasta lönen.

Pensionsåldern är 65 år. NOTE erbjuder ITP-liknande förmåner. Uppsägningslön och avgångsvederlag för en ledande befattningshavare skall sammantaget inte överstiga ersättning för 24 månader.

Styrelsen får i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frångå ovanstående riktlinjer för ersättning. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Aktierelaterat incitamentsprogram 2019/2022
Vid den extra bolagsstämman 2019 beslutades att införa ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner för bolagets verkställande direktör Johannes Lind-Widestam. Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa större delaktighet för Johannes Lind-Widestam vad avser NOTEs utveckling.

Sammanlagt omfattar emissionen totalt 400 000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av samma antal nya aktier i NOTE, motsvarande en utspädningseffekt om cirka en (1) procent av det totala antalet utestående aktier och röster. Deltagaren har förvärvat teckningsoptioner till ett marknadsvärde motsvarande sammanlagt cirka 200 000.

Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden 10 februari – 3 mars 2022 till en teckningskurs om 130 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden 21 januari-11 februari 2019 noterade betalkurserna för NOTEs aktie på Nasdaq Stockholm.

Aktierelaterat incitamentsprogram 2018/2021
Vid årsstämman 2018 beslutades att införa ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner som nuvarande och framtida medlemmar i koncernledningen och nyckelpersoner erbjudits att förvärva. Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa än större delaktighet för deltagarna avseende NOTEs utveckling.

Sammanlagt omfattar emissionen totalt 630 000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av samma antal nya aktier i NOTE, motsvarande en utspädningseffekt om cirka två (2) procent av det totala antalet utestående aktier och röster. Deltagarna har förvärvat teckningsoptioner till ett marknadsvärde motsvarande sammanlagt cirka 299 000.

Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden 18 maj – 11 juni 2021 till en teckningskurs om 130 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden 26 april-16 maj 2018 noterade betalkurserna för NOTEs aktie på Nasdaq Stockholm.

NOTE har förbehållit sig rätten att återköpa teckningsoptioner som eventuella deltagare önskar att överlåta.

Aktierelaterat incitamentsprogram 2017/2020
Vid årsstämman 2017 beslutades att införa ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner som nuvarande och framtida medlemmar i koncernledningen och nyckelpersoner erbjudits att förvärva. Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa än större delaktighet för deltagarna avseende NOTEs utveckling.

Sammanlagt omfattar emissionen totalt 600 000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av samma antal nya aktier i NOTE, motsvarande en utspädningseffekt om cirka två (2) procent av det totala antalet utestående aktier och röster. Deltagarna har förvärvat teckningsoptioner till ett marknadsvärde motsvarande sammanlagt cirka 500 000 kronor.

Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden 12-31 maj 2020 till en teckningskurs om 130 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden 20 april-11 maj 2017 noterade betalkurserna för NOTEs aktie på Nasdaq Stockholm.

NOTE har förbehållit sig rätten att återköpa teckningsoptioner som eventuella deltagare önskar att överlåta.

KONCERNLEDNING

JOHANNES_LIND_WIDESTAM_Note_F_TQ0A3475_170x124_Skugg

JOHANNES LIND-WIDESTAM

Chief Executive Officer & President
Anställd i NOTE sedan 2018
Innehav av aktier i NOTE*: 74 900
Innehav av optioner i NOTE**: 565 000
Telefon: 070-541 72 22
E-post: Johannes.LindWidestam@note.eu
Note_sales_-0446-David_SKUGG_170x124

DAVID KRANTZ

Chief Procurement Officer
Anställd i NOTE sedan 2017
Innehav av aktier i NOTE*: 0
Innehav av optioner i NOTE**: 100 000
Telefon: 076-812 15 31
E-post: david.krantz@note.eu
note_henrik_kontakt

HENRIK NYGREN

Chief Financial Officer
Anställd i NOTE sedan 2006
Andra väsentliga uppdrag: Inga
Innehav av aktier i NOTE*: 100 000
Innehav av optioner i NOTE**: 165 000
Telefon: 070-977 06 86
E-post: henrik.nygren@note.eu
NOTE_Fredrik_5R3A8237Skuggning_PPoint_etc-170x124

FREDRIK SCHULTZ

Chief Sales Officer
Anställd i NOTE sedan 2015
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Ivisys AB.
Innehav av aktier i NOTE*: 50 000
Innehav av optioner i NOTE**: 165 000
Telefon: 070-244 05 46
E-post: fredrik.schultz@note.eu
* Inkluderar eventuellt innehav av närstående fysiska eller juridiska personer och redovisas enligt marknadsmissbruksförordningen.
** Teckningsoptioner.

REVISORER

I samband med årsstämman 2019 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor för NOTE AB. PwC har utsett Niklas Renström som huvudansvarig. Nästa ordinarie val av revisor sker 2020.

Niklas-5R3A0192_Skuggnig_PPoint_etc-260x172

NIKLAS RENSTRÖM

Auktoriserad revisor PwC