3

• Försäljningen ökade med 22,6% till 398,6 (325,0) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till 18,9 (-61,4) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 4,7% (-18,9%) • Resultat efter skatt uppgick till 12,1 (-46,0) MSEK motsvarande 1,25 (-4,78) SEK/aktie • Kassaflödet förbättrades till 23,7 (-36,0) MSEK • Verksamheten i Borås avvecklades planenligt under första kvartalet NOTEs kvartalsrapport för januari-mars 2006 finns från och med idag som pdf-fil på koncernens hemsida, www.note.se, och biläggs detta pressmeddelande. Inom kort kommer även en engelsk version av kvartalsrapporten att publiceras på www.note.se Den tryckta versionen av kvartalsrapporten kommer att finnas tillgänglig i början av maj, då även distributionen påbörjas. Datum för ekonomisk information från NOTE under resterande delen av 2006: Delårsrapport januari-juni 9 augusti 2006 Delårsrapport januari-september 25 oktober 2006

html_download
Pressmeddelande i HTML-format
html_download
Pressmeddelande (PDF)