4

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas av de fyra aktieägare som har det största innehavet i NOTE och som vill utse en representant. Med anledning av förändringar i ägarkretsen sker följaktligen ändringar i sammansättningen av valberedningen.

Valberedningen består nu av:
- Kjell-Åke Andersson, eget innehav samt familj
- Fredrik Hagberg, eget innehav samt bolag
- Johan Hagberg, eget innehav
- Jonas Hagströmer, Creades AB

Valberedningen är utsedd av aktieägare som tillsammans representerar cirka 50 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristian Teär, styrelsens ordförande, tel. +41 795 121 525
Stefan Hedelius, VD och koncernchef, tel. 076-100 07 31

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för de senaste 12 månaderna uppgick till 1 115 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 000. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med marknadsmissbruksförordningen och regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 december 2016 klockan 13.30.

html_download
Pressmeddelande i HTML-format
html_download
Pressmeddelande (PDF)